Публічна інформація | Звіти директора | Звіт директора Моначинівського НВК Реуцької О.В.за 2015/2016 рік
Звіт директора Моначинівського НВК Реуцької О.В.за 2015/2016 рік

Звіт

директора Моначинівського НВК Реуцької О.В.  перед педагогічною радою та громадськістю за 2015/2016 навчальний рік.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005  №55  «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» та  від 23.03.2005 №178  «Про затвердження примірного Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю», відповідно до п. 95 «Положення про загальноосвітній навчальний заклад», затвердженого постановою КМУ від 27.08.2010 № 778, директор зобов’язаний щорічно звітувати про виконану роботу протягом навчального року.

Як директор навчального закладу, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася Статутом навчального закладу, Правилами внутрішнього розпорядку, посадовою інструкцією директора навчального закладу, законодавчими документами України та іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

Будівля нашого навчального закладу  збудована та прийнята в експлуатацію у вересні 1980 року і розташована на земельній ділянці площею 2 га.

Протягом 2015/2016 навчального року мною, як керівником навчального закладу та педагогічним колективом зроблено певний внесок у підвищення рівня організації навчально-виховного процесу.

У 2015/2016 навчальному році працювало13 педагогічних працівників:  з  них один вихователь та  2 сумісники, 1 вчитель перебуває у відпустці для догляду за дитиною,8 працівників з числа обслуговуючого персоналу. Навчання завершило 41 учень  у 7 класах ( 1, 7  класи відсутні),  середня наповнюваність класів становить 5,8 учнів.

У 2015/2016 навчальному році штатними працівниками навчальний заклад  був забезпечений на 100%.

Атестація педагогічних працівників 2015/2016  навчального року проводилася згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів України та планом заходів з проведення атестації вчителів навчального закладу.

 Розподіл навчального навантаження між учителями проведено відповідно до фаху та кваліфікації за погодженням з профспілковим комітетом навчального закладу.

Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів враховується фахова підготовка, особисті якості, працездатність, інші характеристики. У Концепції загальної середньої освіти наголошено, що школа - це простір життя дитини; тут вона не готується до життя, а повноцінно живе, і тому всю діяльність навчального закладу слід вибудовувати так, щоб сприяти становленню особистості як творця і проектувальника свого життя.

Другий  рік педагогічний колектив працює над темою: «Формування компетентної   особистосі для життя в інформаційному суспільстві». Отже, пріоритетний напрям розвитку особистості, здатної до життя в інформаційному суспільстві, творчого сприяння світу та соціально значущої діяльності лежить у площині розв'язання проблем формування та розвитку життєвої компетентності особистості вихованця та вчителя, технологізації цього процесу. Усе це потребує перегляду підходів до визначення мети, завдань, змісту, методичного забезпечення формування життєвої компетентності особистості. Основою всіх перетворень має стати реальне знання потенціальних можливостей дітей, прогнозування потреб і моделей розвитку життєвої компетентності особистості.

             Основними завданнями, які вирішував педагогічний колектив навчального закладу  у минулому навчальному році були:

-          спрямування освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі на реалізацію нової редакції Базового компонента дошкільної освіти,  Державного стандарту дошкільної освіти;

-          упровадження нових Державних стандартів загальної  освіти;

-          впровадження у навчально-виховний процес сучасних ефективних освітньо-виховних технологій;

-          вдосконалення форм і методів роботи з дітьми, підвищення рівня навчальних досягнень учнів;

-          розвиток у дітей здібностей, творчих нахилів, обдарованості і креативності, залучення здібних і обдарованих учнів до активної позаурочної та позашкільної навчальної діяльності, участі їх у Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах тощо;

-          охоплення навчанням всіх дітей шкільного віку у мікрорайоні, створення рівних можливостей для їх навчання;

-          виховання дитини, як творчої, освіченої особистості, громадянина   України – європейської держави; розвиток у навчальному закладі учнівського самоврядування;

-          охорона життя і збереження та зміцнення здоров’я учнів; робота по запобіганню поширення правопорушень серед дітей і підлітків; соціальний захист учнів.

У 2015/2016 навчальному році навчально-виховний процес було спрямовано на інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток кожної дитини як особистості, здатної самостійно мислити і творчо діяти, використовувати знання в нестандартних ситуаціях.

Якісна освіта починається з дошкільної освіти, бо саме вона є базисом системного розвитку дитини, підґрунтям для її подальшого навчання та розвитку. Дошкільна освіта є обов’язковою складовою неперервної освіти в Україні, яка гармонійно поєднує родинне та суспільне виховання, має на меті формування життєвої компетентності дитини і підготовку її до школи. Як визначено у Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні, зміст дошкільної освіти спрямований на збереження дитячої субкультури, зорієнтований на цінності та інтереси дитини, врахування її вікових можливостей. Базовий компонент визначає норми державних вимог до рівня освіченості і вихованості дитини дошкільного віку, достатній рівень компетентності для нормальної життєдіяльності, який становить основу розвитку індивідуальних здібностей, потреб та інтересів дитини.
Тому головною метою дошкільної освіти в навчальному закладі у 2015/2016 навчальному році було:

 • створення сприятливих умов для особистісного становлення дітей;
 • актуалізація питань безпеки їх життєдіяльності;
 • забезпечення збалансованого розвитку особистості дошкільники;
 • узгодженість у житті основних тенденцій до самореалізації, саморозвитку та самозбереження індивіда;
 • формування життєвої компетентності дитини;
 • розвиток ціннісного ставлення до світу природи, культури, людей, самих себе.

Належна увага приділялася створенню умов для зміцнення фізичного, психічного та соціального здоров'я дошкільників. Навчально-технічна база навчального  закладу дозволяє в основному виконувати пріоритетні завдання дошкільної освіти на сучасному етапі.

Навчально – виховний  процес у дошкільній групі короткотривалого перебування  у 2015/2016 н.р. був спрямований на особистісне орієнтування діяльності педагога, гуманізацію та гуманітаризацію освіти, інтеграцію її змісту, виховання  всебічно розвиненої особистості, розвиток почуття власного я, формування природничо – наукової картини світу. Але найголовнішим залишається створення безпечних та комфортних умов для всебічного розвитку дитини, її подальшої адаптації у дорослому житті. Також дуже важливе місце посідало питання формування готовності старших дошкільників до навчання у школі І-го ступеня.

У 2015/2016 навчальному році навчально – виховний процес здійснювався у дошкільній різновіковій групі за навчальною програмою: «Українське дошкілля» (лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України  від 09.12.2011  № 1/11-11601

Основним нормативним документом, який визначає вимоги до змісту та обсягу дошкільної освіти, її пріоритети, є Базовий компонент дошкільної освіти, спрямований на оновлення принципів, цілей, змісту, технологій виховання, розвитку та навчання дітей.

Перехід дошкільного навчального закладу до роботи за новою редакцією Базового компонента дошкільної освіти потребує сучасного трактування якісного багатокомпонентного змісту дошкільної освіти, який передбачає широкий спектр проблем соціалізації дітей, а також трудового виховання, прилучення їх змалку до колективних видів діяльності, формування працелюбності й відповідальності, без чого неможливо органічне входження дитини в довкілля. Тому робота вихователя  була спрямована на пробудження в дітей з ранніх років гуманних почуттів;

 • ознайомлення їх з моральними нормами та правилами, морально-естетичними цінностями;
 • формування навичок моральної поведінки у світі людей, речей і природи.


У самостійний аспект змістового наповнення дошкільної освіти виокремлюється формування засад духовності з перших років життя в процесі закладання у дітей основ культури міжособистісного спілкування, моральної, у т. ч. громадської, національної та художньо-естетичної, родинно-побутової, правової, інтелектуальної; екологічної, релігійної (за бажанням родин) та інших культур. Щоб здобути бажані результати, важливо інтегрувати означені напрямки, не обмежуючись одним з них (наприклад, релігійним, національним чи естетичним).

Працюючи над впровадженням Базового компоненту, вихователь Коломійцева В.М., яка займалася питанням формування готовності старших дошкільників до навчання у школі І-го ступеня, намагалася розвинути в дошкільників базові якості (самостійність, працелюбність, людяність, спостережливість, відповідальність, справедливість, креативність); різні форми активності (фізичну, емоційно – ціннісну, соціально – моральну, пізнавальну, мовленнєву, художню, креативну); оптимальні для віку моделі основних видів діяльності (сюжетно – рольові ігри, предметно – практична діяльність, спілкування, навчальна діяльність).

Освітній процес у дошкільній групі здійснювався на належному рівні, про що свідчить узагальнений моніторинг розвитку компетентної особистості дитини за сферами життєдіяльності за 2015/2015 навчальний рік.

          У минулому  навчальному році  навчальна робота здійснювалась на основі робочого навчального плану, що забезпечує навчальні потреби всіх учнів навчального закладу і сприяє розвитку їх здібностей і інтересів. Протягом навчального року повністю реалізована інваріантна частина навчального плану та частково, в межах бюджету навчального закладу, реалізовано варіативну складову. У навчальному закладі  викладались всі предмети інваріантної складової навчального плану, більша половина  навчальних предметів викладалась вчителями-спеціалістами.

       Адміністрацією навчального закладу здійснювався контроль за забезпеченням стабільного функціонування навчального закладу, якісного надання освітніх послуг, моніторинг навчальних досягнень учнів, а також за реалізацією державної політики в галузі освіти.

  Згідно із законом України «Про загальну середню освіту» та ст..53 Конституції України в навчальному закладі проводилась система заходів щодо забезпечення права громадян на отримання базової  загальної середньої освіти.

   На початок 2015/2016 навчального року у навчальному закладі навчалося 42 учні   ( у 2014/2015 н.р. – 39); з них хлопчиків – 22, дівчат – 20:

І ступінь – 17 учнів;

ІІ ступінь – 25 учнів.

       Укомплектовано 7 класів з середньою наповнюваністю – 5,8      ( у 2014/2015 н.р. – 5,5).

        За навчальний рік у навчальний заклад  прибуло 3 учні,  вибуло  2 учнів.

       Гарячим харчуванням охоплено:

·         початкові класи                       - 100%

·         5 -9 класи                                - 98%

       Учні початкових класів харчуються безкоштовно.

       Забезпеченість підручниками становить:

·         Початкові класи                        - 100%

·         5 – 9 класи                                - 80%

      Реалізація інваріантної  та варіативної складових навчального плану здійснювалися за державними та регіональними програмами.

        У навчальному закладі задовольняється конституційне право кожного громадянина на здобуття повної загальної середньої освіти в різних формах. Набору до першого класу дітей не було.

        Індивідуальна робота з учнями 2-9 класів, які потребують допомоги у навчанні, проводиться у межах відведеного на уроці часу шляхом диференційованого, індивідуального підходу до учнів.

У навчальному закладі не реалізується концепція профільного навчання, яка забезпечує виконання Закону України «Про загальну середню освіту» через відсутність учнів старшої школи.

          На виконання статті 35 Закону України «Про освіту», статті 6 Закону України «Про загальну середню освіту», статті 19 Закону України «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000       № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», наказу Держкомстату України від 06.11.2007 № 406 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 77-РВК «Звіт про кількість дітей шкільного віку» було організовано роботу щодо охоплення навчанням дітей шкільного віку, які проживають у мікрорайоні закладу та отримання ними повної загальної середньої освіти.

     На 1  вересня 2015 року були складені списки дітей шкільного віку,списки  дітей старшого дошкільного віку,  списки дітей мікрорайону навчального закладу, які мають розумові та фізичні вади здоров'я та списки дітей (учнів навчального закладу), які мешкають за межами Моначинівської сільської ради. За результатами обліку дітей шкільного віку в мікрорайоні навчального закладу проживало 46 чол. (станом на 01.09.2015). З них охоплено навчанням:

37 чол.  – в нашому навчальному закладі;

7 чол.    – в інших школах (зміна місця проживання батьків)

2 чол. – в ПТУ та ВНЗ І-ІІ рівнів.

      З інших мікрорайонів учнів у нашому навчальному закладі немає. Всі діти шкільного віку з мікрорайону навчального закладу охоплені навчанням. Довідки про подальше навчання та працевлаштування випускників були зібрані і подані до районного відділу освіти вчасно.

Отримання повної загальної середньої освіти випускниками 9-х класів

   

Навчальний рік

Кількість учнів

Продовжують навчання

10 клас

ВНЗ І-VI акр.

ПТНЗ

працюють

2009/2010

 9

3(33,3%)

2(22,2%)

4 (44,4%)

-

2010/2011

 3

-

1(33,3%)

2 (66,6%)

-

2011/2012

2

1 (50%)

-

1 (50%)

-

2012/2013

0

-

-

-

-

2013/2014

0

-

-

-

-

2014/2015

0

-

-

-

-

2015/2016

6

-

4

2

-

Відповідно до Закону України «Про освіту», у рамках Всеукраїнського рейду «Урок», із метою вдосконалення постійного контролю за охопленням навчанням дітей шкільного віку у навчальному закладі здійснюється контроль за відвідуванням учнями занять. У навчальному закладі ведеться журнал обліку відвідування учнями навчального закладу. Щодня аналізуються причини пропусків учнями занять, вживаються заходи щодо недопущення пропусків  занять без поважних причин.

У навчальному закладі проводяться рейди щодо виявлення учнів, які систематично запізнюються на уроки або відсутні на останніх уроках. Таких дітей у 2015/2016 навчальному році не було.

Щомісячно класні керівники подають звіти про відвідування занять учнями із довідками та заявами про пропущені уроки директору навчального закладу. Адміністрація навчального закладу щомісячно аналізує стан відвідування учнями навчального закладу. У грудні, травні це питання виносилось на нараду при директорові. За підсумками аналізу видані накази  від 25.12.2015    № 159, від 27.05.2016  № 70   «Про  стан відвідування учнями навчального закладу».

 У 2015/2016 навчальному році навчально-виховний процес було спрямовано на інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток кожної дитини як особистості, здатної самостійно мислити і творчо діяти, використовувати знання в нестандартних ситуаціях.

            Систематично здійснювався моніторинг навчальних досягнень учнів навчального закладу.

За підсумками 2015/2016 навчального року із 41 учня 2-9  класів:

·         41 учень 2-9 класів — атестовані;

·         35 учнів переведено до наступного класу;

·         5 учнів — нагороджено Похвальними листами «За високі досягнення в навчанні»;

·         6 учнів 9-го класу випущено зі школи

·         5 учнів 9-го класу отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту звичайного зразка

·         1 учениця 9-го класу отримала свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою.

За підсумками навчального року з 41  учня 2-9 класів навчального закладу:

закінчили навчальний рік на високому і достатньому рівнях — 28 учнів, що складає 68 % (у 2014/2015 н. р. — 46 %) від загальної кількості;

·         з  них 6  учнів  —  на  високому рівні (15%);

Всі учні 2-8 класів  переведені до наступного класу.

У наступному навчальному році слід звернути увагу на учнів, які закінчили навчальний рік на середньому рівні з 1–2 дисциплін.

З метою вивчення якості навчально – виховного процесу в навчальному закладі в кінці І семестру та ІІ семестру 2015/2016 навчального року проаналізовано рівень навчальних досягнень  учнів з української мови та математики, видано накази  ( від 25.12.2015 № 161, від 27.05.2016 № 76). Щосеместрово аналізується рівень успішності учнів. Це питання виносилося на засідання педагогічної ради (грудень, травень, червень), на наради при директорові (жовтень, листопад, березень, травень),  видано накази від 25.12.2015 № 165 та від 27.05.2016 № 83.

 Пріоритетні напрямки і завдання навчально-виховного процесу:

1. Створити умови для розвитку творчої самореалізації особистості учня.

2. Забезпечити якість освітньої діяльності кожного учасника навчально-виховного процесу.

3. Забезпечити активне втілення у навчально-виховний процес новітніх педагогічних технологій навчання, ІКТ.

4. Забезпечити умови для повноцінного фізичного, духовного здоров’я дітей, розвитку особистості дитини відповідно до національних та загальнолюдських цінностей.

5. Удосконалювати систему національного виховання та учнівського самоврядування як необхідної форми громадянського виховання.

Якість навчально-виховного процесу навчального закладу, його результати певною мірою залежать від учителя, його теоретичної підготовки, педагогічної та методичної майстерності.

З метою поліпшення фахової підготовки педагогічних кадрів у навчальному закладі проводилася  методична робота, яка спонукала кожного вчителя до підвищення свого фахового рівня; сприяла взаємному збагаченню членів педагогічного колективу педагогічними знахідками, давала змогу молодим учителям вчитися педагогічної майстерності у старших і досвідченіших колег, забезпечувала підтримання в педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку.

З цією метою в навчальному закладі  працювали  методичні об’єднання:   класних керівників,  вчителів початкових класів, вчителів гуманітарно-математичних предметів.

Методичне об’єднання вчителів початкових класів працювало над темою «Створення умов для розвитку ключових компетентностей учнів через впровадження нових педагогічних знахідок та інформаційно-комп’ютерних технологій в навчально-виховний процес».

Результативною була робота всіх методичних об’єднань . Учителі провели відкриті уроки, виховні заходи, ділились досвідом роботи з проблем, зросла їх педагогічна майстерність.

Час диктує все нові і нові вимоги до вчителя, тому доречним зараз є вміння працювати з комп’ютером, оргтехнікою. 90% педагогів володіють комп’ютером і продовжують вдосконалювати свої уміння і навички на заняттях школи ІКТ-компетенції.

Учителі  йдуть в ногу з життям. Широко впроваджуються у практику інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. З кожним роком нові інформаційні технології на уроках впроваджує все більше і більше педагогів навчального закладу. Використовуються у навчально-виховному процесі також проблемно-модульні технології, технології колективної та групової діяльності, проектні технології.

Відповідно до наказу по навчальному закладу  від 01.09.2015 № 79 «Про структуру та організацію методичної роботи в навчальному закладі в
2015/2016 навчальному році» у навчальному закладі наявна така структура організаційно-методичної роботи: педагогічна рада,  три  методичних об’єднання (вчителів початкових класів; вчителів  гуманітарно-математичних предметів;  класних керівників 2-9-х класів). Наявний  методичний кабінет. З метою своєчасного контролю за самоосвітою вчителів у міжатестаційний період у навчальному закладі ведеться «Індивідуальна картка педагога». Відповідно до наказу   від 01.09.2015 № 79 «Про структуру та організацію методичної роботи в навчальному закладі в 2015/2016 навчальному році»  визначено структуру організаційно-методичної роботи з учителями та вихователем, її основні напрями реалізації.  Адміністрація  координує методичну роботу та своєчасно здійснює контроль за станом викладання базових навчальних предметів.

       На кінець   2015/2016 навчального року педагогічний колектив навчального закладу складається з 13 вчителів, одного вихователя,  одного практичного  психолога.  З них основних працівників-11,  за сумісництвом- 4

Кадрове забезпечення

Освіта

1

Вища

10

98%

2

Середня спеціальна

1

2%

3

Незакінчена вища

-

-

4

Середня

-

-

Рівень педагогічної майстерності

1

Вища категорія

3

27%

2

І категорія

4

37%

3

ІІ категорія

1

   9%

4

Спеціаліст

3

27%

Стаж

1

До 3 років

-

-

2

3-10 років

1

9%

3

10-20 років

3

27%

4

Більше 20 років

7

63%

Якісний склад педагогічних кадрів

 

К/в

З них

Освіта

Категорія

Звання

Стаж роботи (років)

Пенсіон.

ж

ч

вища

сер

вища

І

ІІ

сп.

У\М

С\У

до 3

до 10

до 20

більш

за вік.

за інв.

Основний

праців

11

10

1

10

1

3

4

1

3

-

2

-

2

4

5

3

-

Сумісник

4

2

2

2

2

2

-

-

2

-

-

1

2

-

1

-

-

Разом

15

12

3

12

3

5

4

1

5

-

2

1

4

4

6

3

 
 

Віковий склад педагогічних працівників

Вік

20-25

26-30

31-35

36-40

41-45

46-50

51-55

56-60

61-65

Кільк.

1

1

2

1

2

-

-

3

1

Аналіз даних показує, що 27% педагогічних працівників  пенсійного віку. Молодих спеціалістів, у яких стаж роботи менше 3-х років немає та лише один вчитель  має стаж роботи до десяти років.  Колектив потребує оновлення.

5 педагогів  користуються послугами «Шкільного автобусу».

Протягом  2015/2016 навчального року були створені необхідні умови для підвищення теоретичного професійного рівня вчителів на курсах підвищення кваліфікації та педагогічної майстерності педагогічних працівників. З 11.04.2016 по 15.04.2016 та з 16.05.2016 по 20.05.2016 курси підвищення кваліфікації при КВНЗ ХАНО за напрямом «Українська мова та література»  пройшла вчитель української мови та літератури Коробова О.М. За результатами контрольних робіт за фахову контрольну роботу та контрольну роботу з ІКТ вчитель має високі рівні.

  Аналіз плану роботи навчального закладу на 2015/2016 навчальний рік засвідчив, що у підпункті 1 «План реалізації методичної роботи»      розділу ІІІ «Методична робота» визначено порядок та етапи реалізації педагогічної  теми, над якою працюють педагоги навчального закладу.

      Щороку адміністрація навчального закладу видає накази, що регламентують організаційно-методичну роботу з педагогічними працівниками, перевірку та результати стану викладання певних навчальних предметів. Така робота передбачена  підпунктом 4.3. «Контроль за станом викладання предметів та якістю навчальних досягнень учнів» розділу IV, «Управління та громадське самоврядування навчального закладу» розділу ІІІ плану роботи навчального закладу на 2015/2016 навчальний рік. Так,  у ІІ семестрі  2015/2016 навчального року перевірявся стан викладання фізичної культури, основ здоров'я, образотворчого мистецтва, початкові класи. З метою ефективного впровадження методичної роботи директором навчального закладу на початку навчального року  та в кінці кожного  семестру  видавалися  накази про організацію та підсумки методичної роботи в навчальному закладі.  Навчально-виховна робота колективу була спрямована на вирішення теми навчального закладу  та району. Теми, над якими працюють вчителі, тісно пов’язані з темою  навчального закладу.  В процесі роботи  протягом ІІ семестру  педагогічним колективом було організовано і проведено ряд цікавих  виховних заходів, семінарів. Добре і ефективно працювали шкільні методичні об’єдняння: класних  керівників  2-9  класів   (кер.Коробова О.М.),  вчителів гуманітарно-математичних предметів  (кер. Близнюк Т.С.) та вчителів початкових класів  (кер. Бугайцова В.В.).

          Більшість вчителів педагогічного колективу  працює на належному науково-методичному рівні. Творчо працюють, дають учням міцні знання такі вчителі навчального закладу  як Поливода Т.В., Коробова О.М.,  Карацюба Л.М.  та інші.       Згідно з планом роботи проводились засідання педагогічної ради навчального закладу, де було проведено обговорення ряду питань по підвищенню ефективності навчально-виховного процесу в умовах впровадження нових Державних стандартів та Базового компоненту дощкільної освіти (травень). Планово проводились наради при директорові (щомісячно).      

  Адміністрацією  проведено  в кінці ІІ семестру 2015/2016  навчального року контроль за станом виконання вчителями навчальних програм із предметів інваріантної складової робочого навчального плану. Навчальні програми виконані повністю за рахунок заміни уроків без оплати з наданням вчителям днів відпочинку  в канікулярний час. Матеріал уроків, які були пропущені під час призупинення занять, відпрацьовані за рахунок ущільнення.

Протягом останніх двох років у навчальному закладі були призери
ІІ  етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових навчальних предметів: математики, фізики, української мови та літератури. У поточному навчальному році  у ІІ  етапі  олімпіаді з української мови та літератури учениця 9 класу виборола І місце. Також призові місця є з фізики, біології, географії.

      Під час вивчення стану методичної роботи  відвідано уроки  у 2-9-му класах. Особлива увага надавалась 2-4-му класам та 5-му класу, де метою відвідування була реалізації впровадження нових Державних стандартів та адаптація до навчання в основній школі.  Більшість уроків вчителями проведено на достатньому науково-методичному рівні. Недоліками у проведення уроків є недостатнє використання інформаційно-компютерних технологій на уроках.

Метою відвідування уроків було надання науково-методичної допомоги вчителям щодо якісного їх проведення, забезпечення якісного викладання предметів.

Для вчителів, у яких відвідано уроки, проведено навчання за темою «Сучасний урок».

Ознайомлення з таким напрямом роботи як підготовка вчителя до проведення уроків свідчить, що всі педагогічні працівники  вміють формулювати мету та очікувані результати уроків, визначати їх тип, форми проведення.

    У 2015/2016 навчальному році основними формами методичної роботи з педагогічними працівниками навчального закладу були: педагогічна рада, методичні об'єднання вчителів-предметників, методичні об'єднання класних керівників,  інструктивно-методичні наради, науково-практичні семінари, самоосвіта.

Основними проблемними питаннями в організації методичної роботи та роботи з кадрами у  2015/2016 навчальному році були:

1.«Перспективність і наступність у роботі дошкільної, початкової і середньої ланок освіти»;

2.      «Поєднання інноваційних і традиційних форм та методів роботи у підвищенні якості навчально-виховного процесу»;

3.Впровадження нових Державних стандартів  освіти

       На засіданнях  методичних об'єднань навчального закладу (вчителів  початкових класів, класних керівників та вчителів гуманітарно-математичних предметів) вивчалися питання:

·         аналіз результатів контрольних робіт;

·         аналіз організації роботи з дітьми старшого дошкільного віку.

·         підготовка до державної підсумкової атестації у 4-му та 9-му класах.

З метою включення вчителів в процес вдосконалення особистої кваліфікації в плані роботи з педкадрами були передбачені: індивідуальна робота над методичною темою, консультування, опрацювання фахових журналів і методичної літератури.

            Систематично і цілеспрямовано проводились тематичні консультації, індивідуальна робота, практичними порадами та аналізом роботи вчителя допомагали керівники шкільних методичних об’єднань.

            Вживаються заходи щодо поповнення шкільної бібліотеки підручниками, нормативною і українською художньою літературою. Учні початкових класів (крім 4-го класу) повністю забезпечені підручниками нових видань. Інші класи на 96%.

            На даний час в навчальному закладі  володіють комп’ютером 9 педагогів.  Роботу по використанні комп’ютерних технологій в навчально-виховному процесі у новому навчальному році треба продовжити, а вчителям активніше працювати в цьому напрямку.

            Аналіз стану методичної роботи за  2015/2016 навчальний рік дає підстави вважати, що єдина педагогічна тема колективом реалізується.

          Разом з тим в організації методичної роботи є ряд невирішених проблем, суттєвих недоліків:

-          це, насамперед, формування глибини знань, умінь, які давали б змогу учневі в майбутньому поповнювати знання шляхом самоосвіти;

-          недостатньо велась робота методоб’єднань в напрямку вдосконалення роботи з обдарованими дітьми та дітьми.

-          недостатньо використовуються в практичній роботі педагогів досягнення психолого - педагогічної науки, прогресивного педагогічного досвіду, інноваційні та комп’ютерні технології в навчально-виховному процесі.

-          педагоги залишаються інертними до організації публікацій методичних розробок у фахових виданнях, участі у фахових конкурсах.

     На виконання Указу Президента України від 30.09.2010  № 926/2010

«Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді», розпорядження Куп’янської районної державної адміністрації від  26.03.2013   № 91 «Про затвердження Плану заходів щодо реалізації районної Програми ,,Обдарована молодь Куп’янщини на 2013-2017 роки“,  наказу відділу освіти Куп’янської районної державної адміністрації від 30.08.2013 № 264 «Про затвердження Плану заходів щодо реалізації районної Програми «Обдарована молодь Куп’янщини на 2013-2017 роки»,  наказу по навчальному закладу  від 01.09.2015 № 115 «Про затвердження Плану заходів навчального закладу на виконання районної Програми ,,Обдарована молодь Куп’янщини на 2013-2017 роки“,  з метою реалізації завдань, визначених районною Програмою «Обдарована молодь Ку’янщини на 2013-2017 роки», затвердженої ХXVIII сесією VІ скликання Куп’янської районної ради від 14.02.2013 р. №  315-VI, для підтримки та розвитку творчого потенціалу молоді, підвищення інтелектуального, фізичного, емоційного рівня вихованців у навчальному закладі проводиться робота з обдарованими дітьми.

  Одним з основних принципів роботи навчального закладу є розкриття в процесі навчання дитячої обдарованості. Упровадженню в життя цього принципу сприяє спільна діяльність учнів та педагогів. Зміст роботи з обдарованими дітьми включає низку завдань, а саме: виявлення обдарованості дітей та максимальне сприяння їхньому розвитку.

З цією метою щорічно створюється банк даних обдарованих дітей.. У ІІ семестрі  2015/2016 навчального року він нараховує 15 учнів, з них:

·         академічної обдарованості — 3 учнів;

·         інтелектуальної обдарованості — 2  учнів;

·         творчої (креативної) – 3 учнів;

·         художньо-виконавської – 4 учнів;

·         психомоторної (спортивної) – 2 учнів;

·         лідерської -1 учениця.

У навчальному закладі створені відповідні умови для розвитку творчої обдарованості учнів.

 Практичним психологом проведено дослідження по рівнях та видах обдарованості та надано аналітичну довідку про психологічний супровід обдарованих дітей.

Вчителями навчального закладу проводиться дослідження рівня готовності до навчання; рівня сформованості знань і вмінь. Проведені психолого-педагогічні дослідження рівня сформованості теоретичного мислення випускників школи   І ступеня. Розроблена пам'ятка для батьків і вчителів, які працюють з обдарованими учнями.

Зібрано нормативні документи, що регламентують роботу з обдарованими учнями.

З метою розвитку творчих здібностей учнів щороку проводиться розробка варіативної частини навчального плану. Певна частина годин використовується для проведення факультативних занять, працювали спецкурси, курси за вибором  – робота яких була спрямована на розвиток творчих здібностей учнів.

Питання щодо роботи з обдарованими дітьми розглядалося на  нарадах при директорові ( березень), на загальношкільних батьківських зборах (травень ), на засіданнях методоб’єднань .

У  2015/2016 навчальному році у навчальному закладі не працював жоден гурток і жодної спортивної секції через відсутність відповідного фінансування.

У жовтні  у навчальному закладі пройшов І етап предметних олімпіад. У ньому взяли участь  учні 6, 8, 9 класів. В результаті була сформована команда  для участі у ІІ (районному) етапі Всеукраїнськихї олімпіад. Протягом останніх двох навчальних років був посилений контроль із боку адміністрації щодо рівня організації роботи з учнями на етапі підготовки до олімпіад. Призові місця були виборені з географії (9 клас, Ткачова К),  української мови та літератури    ( 9 клас, Петрієнко М.), біології (8 клас Петрієнко І). У конкурсі з української мови імені Петра Яцика учениця 4 класу Кравцова Є.  посіла третє місце у районному етапі. У Конкурсі з української мови та літератури ім.Тараса Шевченка  учениця 5 класу Коротун Марія посіла третє місце у роайонному етапі.

Результативність предметних олімпіад за останні три роки така:

Олімпіади

Кількість олімпіад

2013/2014

Кількість олімпіад

2014/2015

Кількість олімпіад

2015/2016

Районні

4

ІІ місце фізика, 7 кл.

7

ІІ місце математика, 7 кл

12

І місце українська мова та літернатура, 9 кл

-

ІІІ місце хімія, 7 кл.

-

ІІІ місце, фізика, 8 кл

-

ІІ місце, фізика, 8 кл

-

ІІІ місце українська мова та література, 7 кл.

-

ІІІ місце українська мова та література, 8 кл.

-

ІІІ географія,

 9 кл.

ІІІ

Біологія

8 кл

 

-

--

-

 

-

 

Всього

4

3

7

3

12

4

Обласні

-

-

-

-

1

-

Учителям необхідно посилити роботу з обдарованими дітьми, активніше брати участь у предметних олімпіадах, різних конкурсах, турнірах. Робота зі здібними дітьми у навчальному закладі потребує постійного контролю, продуманого планування, творчого натхнення і високої професійної майстерності педагогів. Активізації  потребує і робота щодо участі наших учнів у МАН.

Наші обдаровані діти брали участь у інтерактивних Всеукраїнських конкурсах:  «Грінвіч», «Кенгуру», «Соняшник», «Колосок», «Бобер».

Але у цій роботі є суттєві недоліки. Недостатньою є робота вчителів – предметників щодо роботи з обдарованими дітьми на уроках, щодо підготовки учнів до участі у районних та обласних олімпіадах, до участі у МАН. Мало проводиться інтелектуальних заходів.

Навчальним закладом ведеться постійна профілактична робота з попередження та профілактики правопорушень та злочинності Адміністрацією навчального закладу здійснюється щоденний контроль за відвідуванням учнів.  Учнів, які не відвідують школу без поважних причин немає. Всі пропуски занять учнями підкріплені медичними довідками та письмовими  поясненнями батьків.

Згідно листа –повідомлення ССД Куп'янської РДА від 15.03.2016 № 12-26/169 сім'я Шіріналієвої Зюльфії Гасанага кизи, яка виховує дитину Шіріналієва Станіслава Вадимовича, 09.08.2000 р.н. (учня 9-го класу) відповідно до засідання Комісії з питань захисту прав дітей від 10.03.2016 №4 та наказу служби у справах дітей від 10.03.2016 № 07 знята з обліку як така, в якій дитина проживає у складних життєвих обставинах. Засіданням Ради профілактики навчального закладу (протокол № 7 від 18.03.2014) учень 9 класу Шіріналієв Станіслав знятий з вутрішкільного обліку в звізку зі зникненням підстав (був поставлений на внутрішкільний облік 13.05.2014 за часті пропуски навчальних занять). Станом на 18.03.2016 у навчальному закладі небуло  учнів, які перебувают на внутрішкільному обліку та на обліку, як діти, що потрапили у складні життєві обставини.

      Складено плани спільних заходів зі службою у справах дітей, сектором кримінальної міліції у справах дітей., ДАІ.     На засіданнях Ради профілактики розглядались актуальні для навчального закладу питання, приймались конкретні, дієві рішення. Головними напрямками роботи з цього питання є індивідуальна робота з дітьми, схильними до пропусків занять, правопорушень, до девіантної поведінки.

  Стан роботи з профілактики та попередження правопорушень, злочинів постійно заслуховувався на нарадах при директорові (березень, травень),  ШМО класних керівників, батьківських зборах (березень, травень)   

       Робота з правового виховання запланована у виховних планах кожним класним керівником. Проведені класні години: «Я маю право і я зобов’язаний»  3 клас, «Правила поведінки для вихованої дитинки» 2 клас, «Права та обов’язки школяра», 4 клас, «Конвенція про права дитини» 5 клас, «Твої права та обов’язки» 6 клас, «Як виховати волю», 8 клас, «Наслідки створення конфліктів» 9 клас.

     На загальношкільних та класних батьківських зборах заплановані питання правової освіти батьків.       З метою контролю та захисту інтересів дітей, особливо пільгових категорій, наказом по навчальному закладу  призначено громадського інспектора із захисту прав дітей.

     На основі вищезазначеного можна вважати, що виховна робота, що направлена на попередження правопорушень серед учнів навчального закладу ведеться на належному рівні, але слід активізувати роботу з батьками (індивідуальну): бесіди, консультації, рекомендації щодо контролю за вільним часом дітей. Також, спрямувати виховну роботу з правового виховання на виконання пропозицій, наданих Службою у справах дітей Куп'янської районної державної адміністрації.

На даний час окремий кабінет правознавства відсутній. В класних кабінетах 2-9 класів створені правові куточки, де є в наявності Конституція України, державні символи України, витяги з кримінального кодексу України, Декларації прав дитини.

       В коридорі першого поверху навчального закладу  розміщена державна символіка, а в коридорі  другого  поверху наявні  стенди на правову тематику: «Твої права і обов’язки», Куточок правового виховання», «Куточок підлітка».

    В шкільній бібліотеці також оформлено куточок правового виховання з добіркою літератури на правову тематику: Конституція України, Кримінальний Кодекс України, 2002 р., Цивільний Кодекс України, Збірник  нормативно-правових актів України, Законодавство України про працю,           2003 р., Збірник нормативно-правових актів з питань загальної середньої освіти, 2011 р..

     Правові гуртки, спецкурси та факультативи у навчальному закладі відсутні.

      На виконання вимог Національної програми правової освіти населення, затвердженої Указом Президента України від 18.10.2001 № 992 складено план роботи навчального закладу.

    На виконання Комплексної програми профілактики правопорушень у Харківській  області на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 17.02.2011 № 82 –VI в навчальному закладі розроблено:

-          План спільних заходів з попередження та профілактики правопорушень серед учнів з відділенням кримінальної міліції у справах дітей, службою у справах дітей, Моначинівською сільською радою на 2015/2016 н.р.;

-          План спільної роботи  з питань профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму в 2015/2016 н.р.;

-           Укладений Меморандум про співробітництво з Купянським МВ ГУМВСУ в Харківській області (01 вересня 2015 року).

   Робота щодо попередження дитячого травматизму ведеться на виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», законодавства України про охорону здоров'я, Законів України «Про пожежну безпеку», «Про дорожній рух», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», рекомендацій МОН в «Змінах до Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах», спланована в річному плані роботи навчального закладу та у планах класних керівників. У навчальному закладі створено нормативну базу з цього питання. Наказами призначені відповідальні за охорону життя і здоров'я  дітей, затверджені обов’язки членів адміністрації, класних керівників, вчителів, створено комісію з попередження дитячого травматизму, створено ДЮП та загін ЮІР. У навчальному закладі розроблені заходи з пожежної безпеки та з безпеки дорожнього руху, профілактики отруєнь грибами. Оформлена вся необхідна документація: журнал обліку нещасних випадків, журнал реєстрації інструктажів учнів з безпеки життєдіяльності.

    Протягом ІІ семестру у навчальному закладі приділялась значна увага роботі з попередження дитячого травматизму. Це питання висвітлювалось на засіданнях педагогічної ради ( травень), на нарадах при директорові ( січень, березень, травень),   регулярно висвітлювалися на класних та загальношкільних батьківських зборах    ( березень, травень), на засіданні ради навчального закладу (березень, травень),  проводилися лекції для батьків, письмові звернення до батьків про необхідність збереження життя та здоров'я  дітей під час канікул, вихідних та святкових днів. У січні 2016 року було здійснено перевірку наявності та ведення документації з безпеки життєдіяльності вчителями-предметниками та класними керівниками.

 В наявності план евакуації учасників навчально-виховного процесу на випадок пожеж та інших надзвичайних подій, правила внутрішнього трудового розпорядку та інші). Складено акти дозволу на проведення занять у відповідних кабінетах.

Протягом ІІ семестру було проведено лекції:

- 14.03.2016 представником Куп'янської Південної дистанції  Чуб В.А. «Правила поведінки на залізничному полотні»

- 25.03.2016 дільничним інспектором Тесленко О.С. «Про кримінальну відповідальність неповнолітніх»

04.05.2016 представником ССД Куп'янської РДА «Щодо попередження дитячого травматизму в рамках місячника профілактики дитячого травматизму

- 06.06.2016 фельдшером Моначинівського ФАПу «Перша медична допомога при сонячному та тепловому ударах»

08.06.2016 начальником ССД Куп'янської РДА  проведена робота з профілактики правопорушень та травмування дітей під час канікул та напередодні Дня Конституції України

Були проведені додаткові бесіди щодо питань електробезпеки, правил поведінки на водоймищах, порядку дій населення при виявлення вибухонебезпечних предметів, пожежі, надання допомоги потопаючому. Проведено планові інструктажі з учнями. Окрім комплексу виховних заходів, проводяться профілактичні заходи з безпеки життєдіяльності школярів (класні години, тренінги, лекції).  Навчання щодо профілактики дитячого травматизму проводиться  через комплекс бесід з попередження дитячого травматизму та додаткових бесід. Облік цієї роботи ведеться у класних журналах та в учнівських щоденниках. У вересні  складені пам’ятки з ПДТ на рік ( кожен учень має таку пам'ятку  у щоденнику). Перед канікулами та святами з учнями і батьками опрацьовуються ці пам’ятки.

         У навчальному закладі запроваджено вивчення курсу «Основи здоров'я » в 2- 9 класах. За  рік програма з цього  предмету виконана.

  На І поверсі оформлено куточок з попередження дитячого травматизму, в якому розміщені стенди: «Електронебезпека», «Пожежна безпека», «Правила дорожнього руху», «Обережно! Грип!».

   У навчальному закладі   проводився щоденний контроль за відвідуванням учнями навчальних занять. Дітей, які пропускают уроки без поважних причин, немає. Класні керівники ведуть систематичний контроль за відвідуванням  навчального закладу, пропуски підтверджуються довідками або розписками.                  

  Навчання щодо профілактики дитячого травматизму проводиться  через комплекс бесід з попередження дитячого травматизму та додаткових бесід. Облік цієї роботи ведеться у класних журналах та в учнівських щоденниках. У вересні  складені пам’ятки з ПДТ на рік ( кожен учень має таку пам'ятку  у щоденнику). Перед канікулами та святами з учнями і батьками опрацьовуються ці пам’ятки.

    Напередодні екскурсій, спортивних змагань, олімпіад та загальношкільних свят із дітьми проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності, видаються накази щодо призначення відповідальних за життя і здоров'я  дітей. Відповідно до             «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти» здійснюються інструктажі учнів на уроках  фізичної культури, трудового навчання та ведуться журнали реєстрації вступного, первинного, позапланового, цільового інструктажів.

   Протягом ІІ семестру проведені змістовні загальношкільні заходи з попередження дитячого травматизму:

1)      Тиждень безпеки життєдіяльності ( 28.03 – 01.04.2016).

2). День ЦЗ ( 21.04.2016)

3). Практична робота « Правила надання першої допомоги».

4).Загальношкільні лінійки:

*Повторення правил для учнів.

*Поведінка під час перерв.

*Безпека на дорозі.

*Тютюнопаління.

*Мобільні телефони

*Основний обов’язок учня.

5). Тренувальне заняття з евакуації особового складу.

6).Виставка на тему «Правила поведінки на воді».

7).Дні безпеки руху (перед канікулами).

8). Тематичний урок з безпеки дорожнього руху (жовтень,березень).

    Усі учні (40 чол)  медичний огляд пройшли в 2016 році. За підсумками та даними цього навчального року результати огляду такі: основна група -  33 чол., підготовча група -  5 чол., спеціальна – 2 учні. Кожний класний керівник оформив паспорт здоров'я  дітей за результатами медичного огляду. У навчальному закладі розроблені заходи профілактики захворюваності дітей та формування здорового способу життя учнівської молоді, заходи щодо покращання умов навчання, є моніторинг якості здоров'я.

   Слід зазначити, що в класах також проведені цікаві, корисні, різноманітні заходи з профілактики дитячого травматизму: семінари-тренінги, сюжетно-рольові ігри, вікторини, практичні заняття, перегляди діафільмів та фільмів та ін.

    Матеріали (для проведення бесід, виховні заходи, пам’ятки, тощо) систематизовані і оформлені в окремих папках, файлах. Уи кожному класі є куточок профілактики дитячого травматизму.

У ІІ семестрі 2015/2016  навчального року (так як і в минулому) не було жодної травми).

Стан дитячого травматизму в навчальному закладі

за 2015/2016 н.р.

Випадки травматизму

З них

В побуті

При ДТП

Під час НВП

Зі смертельним наслідком

-

-

-

-

-

 

       Порівняльний аналіз кількості випадків травматизму за останні п’ять років:

Навчальний рік

Кількість учнів

Кількість травм

Всього

Під час навчально – виховного процесу

Побутові

2011/2012

25

1

-

1

2012/2013

28

1

-

1

2013/2014

30

-

-

-

2014/2015

39

-

-

-

2015/2016

41

-

-

-

   Аналіз дає зробити висновки, що рівень травматизму  зменшився, але   у цій роботі є  недоліки:

-          Потребують оновлення стенди з безпеки життєдіяльності в кабінетах інформатики, трудового навчання;

- не завжди заняття ( комплекс бесід з попередження дитячого травматизму ) проводяться з урахуванням психології сприймання дітьми навчального матеріалу.

- записи бесід з попередження дитячого травматизму не завжди перевіряються класними керівниками в учнівських щоденниках, не завжди виправляються помилки, допущені учнями 5-9-го класів).

                Питання соціального захисту дитини в нашому суспільстві є актуальним. У своїй      роботі педагогічний колектив керується нормативними документами щодо соціального захисту дитини та охорони дитинства - Законом України «Про охорону дитинства», Конвенцією прав дитини та відповідними нормативними документами МОН України й усіх ланок органів управління освітою.

             З метою своєчасного виявлення, влаштування, здійснення контролю за умовами життя та виховання дітей-сиріт, а також захисту прав та інтересів дітей, які потребують допомоги держави, педагогічний колектив навчального закладу проводить певну роботу.

               У річному плані сплановані заходи щодо соціального захисту дітей:

- на засіданнях нарад розглядаються ці питання (грудень, травень)

- на засіданнях методичних об’єднань класних керівників;

-заплановані ці питання і в роботі з батьками.

Так, кожний класний керівник 2-9 класів на початок вересня сформував базу даних учнів класу - «Соціальний паспорт класу», у якому зазначені категорії дітей, які потребують максимальної уваги з боку педагогічних працівників та дорослих:

    На початку вересня та січня  спеціальна комісія, яка створена наказом по навчальному закладу ( наказ від 25.08.2015 № 73)  проводить обстеження житлово-побутових умов дітей пільгового контингенту, складає акти.  У склад цієї комісії обов’язково входить медичний працівник та громадський інспектор з охорони прав дітей.   Дітей із  малозабезпечених сімей у ІІ семестрі у навчальному закладі немає.

     На підставі даних «Соціальних паспортів» класів у січні  сформовано загальну картину по навчальному закладу.

Соціальна категорія

Кількість учнів

1

Ø  Дитина-сирота;

-

2

Ø  Дитина, позбавлена батьківського піклування

-

3

Ø  Дитина-вихованець (дитячий будинок сімейного типу);

-

4

Ø   Прийомна дитина (прийомна сім'я)

-

5

Ø  Дитина, яка постраждала в наслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф

1

6

Ø  Дитина, уражена ВІЛ-інфекцією

-

7

Ø  Дитина внутрішньо переміщених осіб

4

8

Ø  Дитина учасників АТО

1

9

Ø  Дитина – напівсирота

-

10

Ø  Дитина матері-одиначки

3

11

Ø  Дитина з неповної сім’ї

-

12

Ø  Дитина з багатодітної сім’ї

15

13

Ø  Дитина з малозабезпеченої сім'ї;

-

14

Ø  Дитина з вадами розумового або фізичного розвитку (інвалід)

-

15

Ø  Дитина, що опинилася в складних життєвих обставинах

1

16

Ø  Дитина, що знаходиться на диспансерному обліку

14

17

Ø  Дитина, що стоїть на внутрішкільному обліку

1

   У І семестрі  дітям з багатодітних сімей за рішенням Ради навчального закладу була надана матеріальна допомога з фонду загального обов’язкового навчання.: Ліченко Євгену – 150 грн., Коротун Марії – 251 грн., Коротун Анастасії – 100 грн., Кашенко Дар'ї – 100 грн. для придбання зимового взуття або одягу

       У І семестрі діти пільгового контингенту брали участь у екскурсії до м.Харкова до екопарку Фельдмана, до краєзнавчого музею та пожежної частини м.Куп'янська.

   19.12.2015 діти пільгового контингенту (троє дітей  з багатодітних сімей) взяли участь у святковому новорічному заході, де отримали подарунки від  Героя України, депутата Віктора Остапчука.

        У навчальному закладі організовано безкоштовне гаряче харчування для учнів 2-4 класів.

    Усі питання медичного забезпечення учнів  здійснює медпрацівник ФАПу с. Моначинівка.  Проводяться регулярні огляди учнів на педикульоз, коросту (після канікул та святкових днів).  Педикульозу не виявлено. Виконуються підготовчі заходи щодо організації профілактичних щеплень та медичного огляду дітей відповідного віку протягом навчального  року. 09 березня  2016 року був проведений щорічний поглиблений медичний огляд дітей за результатами якого складені листи здоров'я.   Заклад забезпечений необхідними препаратами першої меддопомоги. Проводяться зустрічі з лікарями - фахівцями.

           Проводиться певна робота з підтримки обдарованих дітей. Банк даних налічує 15  обдарованих і здібних дітей. Розроблені плани роботи із цими дітьми.

       У навчальному закладі не працюють гуртки через відсутність  фінансування.

Діти пільгового контингенту є активними учасниками загальношкільних свят, конкурсів

    З 30.06.2016 по 16.06.2016 на базі навчального закладу працював пришкільний заклад відпочинку «Казкова країна»,  де були задіяні діти з багатодітних сімей, діти, які стоять на диспансерному обліку та обдаровані діти. Для них вихователі підготували змістовні та цікаві заходи, а спонсори солодкі призи.

     З метою пропаганди здорового способу життя, активізації героїко-патріотичного виховання проводяться змагання з різних видів спорту, є план проведення заходів на рік.

    На кінець навчального року в навчальному закладі навчалося чотири дитини, які прибули із зони АТО. До цих дітей учителі виявляли особливу увагу і підтримку. Також двоє педагогічних працівників у листопаді 2015 року пройшли навчання за програмою «Підвищення психосоціальної стійкості до стресу в учнівському середовищі».

            З метою попередження та профілактики правопорушень серед учнів у навчальному закладі розроблені заходи з правової освіти, оформлені куточки підлітка, плануються зустрічі учнів та батьків із представниками правоохоронних органів, представниками служб у справах неповнолітніх.

    Певна робота проводиться з батьками учнів під час батьківських зборів та роботи шкільного лекторію з метою недопущення жорстокості щодо дітей з боку батьків.

       Одне з важливих питань та напрямів навчально-виховного процесу в 2016/2017 навчальному році - адаптивна технологія виховання та навчання. Кожний учитель повинен створити таку атмосферу на уроці, у навчальному закладі, щоб учні не відчували стресу, страху, дискомфорту, що впливає на здоров’я та психіку дитини. Сутність і стиль стосунків між учителем та учнем має забезпечувати здійснення соціального захисту та охорони дитинства.

    Виховання учня в школі і сім’ї – щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов’язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами. Класні керівники тісно співпрацюють з сім’ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною. Свої спостереження заносять до щоденника психолого-педагогічних спостережень.

В навчальному закладі заведений журнал обліку звернень громадян. На батьківських зборах батьки мають можливість письмово висловити побажання щодо покращення навчально-виховного процесу. Створена рада школи, батьківський комітет, на засіданнях яких розглядаються питання навчання і виховання, розвитку школи та поповнення матеріально-технічної бази.

 Управління навчальним закладом здійснюється згідно з річним планом роботи, планом внутрішньошкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування заснована на взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток навчального закладу..

 У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу.

Влітку минулого року батьками, вчителями, техперсоналом було прикладено багато зусиль щодо підготовки будівлі навчального закладу до нового 2015/2016 навчального року.

Проведено   косметичний ремонт у 8 навчальних кабінетах, коридорах,  спортивному залі. У дошкільній групі та на харчоблоці встановлені пластикові енергозберігаючі вікна.

У цьому році планується  провести косметичний ремонт навчальних кабінетів,  спортивного залу, коридорів, бібліотеки, ганку будівлі навчального закладу.

Для проведення ремонтних робіт за рахунок добровільних батьківських внесків батьківським комітетом буде придбано необхідні будівельні матеріали: фарбу, цемент, шпаклівку.

У 2016/2017 навчальному році необхідно спрямувати роботу на пошук коштів із різних джерел фінансування для забезпечення навчально – виховного процесу  

Враховуючи аналіз роботи навчального закладу за 2015//2016 навчальний рік та з метою усунення виявлених недоліків, школа визначила ряд завдань на наступний навчальний рік:

 1. Забезпечення доступної та якісної освіти, що відповідає вимогам суспільства, запитам особистості, потребам держави й регіону, відповідно до впровадження нових Державних стандартів освіти.
 2. Створення умов для особистісного розвитку суб’єктів навчально – виховного процесу, модернізація змісту, методів, форм навчання і виховання, удосконалення системи контролю та оцінювання
 3. Інтеграція освіти у європейський науково-освітній простір, зміцнення конкурентоспроможності регіону за рахунок підвищення ефективності використання його науково-технічного та інноваційного потенціалу
 4. Забезпечення закладу освіти кваліфікованими педагогічними кадрами відповідно до потреб
 5. .Модернізація навчального закладу до сучасних потреб
 6. Здійснення комплексної інформатизації освіти, запровадження новітніх інформаційних технологій у навчальний процес, системи тестового оцінювання знань.
 7. Сприяння соціальній адаптації інвалідів, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до учнівського середовища.
 8. .Створення умов для розвитку інтелектуального потенціалу педагогічних працівників та обдарованої молоді
 9. .Підвищення рівня та якості освіти через впровадження та поширення прогресивного міжнародного досвіду
 10. Прогнозування розвитку системи освіти на основі моніторингових показників. Вироблення системи роботи з учнями для покращання їх знань
 11.  Посилення виховного впливу на учнівську молодь, збагачення її духовного потенціалу, відродження кращих надбань українського народу, його культурних і національних традицій.

 

Директор Моначинівського НВК                                              О.В.Реуцька

 

Переглядів: 50
Дата публікації: 22:04 30.01.2017
Директор

Реуцька Олена Володимирівна

Анонс подій
Подій не заплановано
Виховна робота
Інформація для випускників
Пошук
Версія для слабо- зорих